EcoTechnology

EcoTechnology

การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค้นหาทุนทรัพยากรธรรมชาติบนฐานความรู้และ
เทคโนโลยีพื้นบ้านเพื่อการใช้ประโยชน์และบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

Collecting Data

การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเอาเครื่องมือไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง และการวิเคราะห์ข้อมูล.

Methodology

การกำหนดรายละเอียด วิธีการการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง.

Photography

ภาพกิจกรรมการทำงาน การลงพื้นที่วิจัย
การสัมภาษณ์และการจัดเวทีชุมชน.

SEARCH

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีนิเวศ.

เทคโนโลยีนิเวศ : ecotechnology

Collecting Data - 90%

60% Complete

Methodology - 60%

60% Complete

Photography - 75%

60% Complete

SEARCH - 95%

60% Complete

ความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ช่วยให้มนุษย์อยู่ดีกินดีมาโดยตลอด อีกทั้งยังช่วยให้มนุษย์ได้เรียนรู้และพัฒนาด้านเทคโนโลยีเกิดวิวัฒนาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมประจำถิ่น จากการใช้สติปัญญาในการเรียนรู้ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติและนำเอามาพัฒนาเป็นรูปแบบสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม ที่มีความสวยสดงดงามตามสภาพของธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและสภาวะสมดุลของธรรมชาติ เปรียบเสมือนเป็นแม่บทที่สำคัญของการพัฒนาสังคมมนุษย์ (วิสุทธิ์ ใบไม้, 2545) .

ภูมิทัศน์ (Landscape) เป็นหน่วยที่เรียกบริเวณพื้นที่หนึ่ง มีสิ่งสำคัญอยู่ 4 ส่วน คือ 1. องค์ประกอบ (composition) มีส่วนเกี่ยวข้องกับประชากร ชนิดพันธุกรรม ความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศนั้นๆ (2) โครงสร้าง (structure) มีความความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของพื้นที่เล็กๆ และการจัดเรียงหรือระบบนิเวศนั้นๆ (3) หน้าที่ (function) หน้าที่เกี่ยวข้องกับภูมิอากาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา นิเวศวิทยาและกระบวนการวิวัฒนาการ (4) การเปลี่ยนแปลงที่เป็นพลวัต (dynamics) เกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของสถานภาพของการไหลเวียนที่มีอยู่ในระบบนิเวศ (สมศักดิ์ สุขวงศ์, 2551)

ACTIVITIES

โครงการวิจัยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย
สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและอาเซี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
  สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)
อุทยานแห่งชาติดอยหลวง

ECOTECHNOLOGY

The Study of Biodiversity, Culture and Wisdom for Conservation and Use Value Add Benefits of Communities in Huai Chomphu watershed .

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

การสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยประยุกต์ใช้เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.

Address

80 M.9 Paholyotin R. Muang Chiangrai District, Chiangrai Province, TH.

Call Me

+66 053 776 028

looking forward to hearing from you!